Maatschappelijk

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen statement (MVO)
Naast onze doelstelling om de continuïteit van de organisatie te waarborgen, hebben wij aandacht voor sociale vraagstukken, milieuvraagstukken en maatschappelijke vraagstukken.

Wij streven bewust naar het realiseren van bedrijfseconomische meerwaarde voor onze organisatie door aandacht te besteden aan sociale-, milieu- en maatschappelijke vraagstukken.

Wij hebben onze maatschappelijke verantwoordelijkheden bepaald door in kaart te brengen op welke onderwerpen de duurzaamheidimpact van onze organisatie ligt (met welke onderwerpen wij het grootste duurzaamheideffect bereiken) en handelen daar ook naar.

Wij hebben een aantal duidelijke MVO prioriteiten gesteld voor onze organisatie en hebben daar ook concrete doelstellingen op geformuleerd. Duurzaamheidoverwegingen zijn een vast onderdeel van de besluitvormingsprocessen en de planning van activiteiten binnen onze organisatie. Relevante onderwerpen worden behandeld in reguliere overlegvormen waaronder Managementteamoverleg. Wij hebben duurzaamheidcriteria (milieu en sociale criteria) opgesteld voor het inkopen van producten/diensten en maken zodoende gebruik van onze invloedssfeer om ook anderen te stimuleren duurzaam te ondernemen.

Onze duurzaamheidscriteria:

  1. Verhoeve Groen koopt bij verschillende leveranciers / kwekererijen levend materiaal in, bij gelijkwaardige aanbiedingen kiezen we voor een Groenkeur gecertificeerde kwekerij
  2. Voor het selecteren van bouwmaterialen kijken we naar duurzaamheid, we gebruiken bijvoorbeeld alleen FSC hout, en bij straatmeubilair /speeltoestellen e.d. kijken we of we dit kunnen inkopen als gerecycled materiaal
  3. Ook zorgvuldige afvalscheiding en aanbieden van afvalstromen bij duurzame verwerkers helpt het milieu en uiteindelijk onze planeet. Daarom vinden we het ook belangrijk dat afvalinzamelaars /verwerkers zoveel als mogelijk afvalstromen /grondstoffen hergebruiken.
  4. Met behulp van de lijst leveranciers houden we bij welke leveranciers ‘duurzaamheidsambities’ hebben en duurzame producten leveren. Dit onderzoeken /beoordelen we jaarlijks.
  5. Voor de inkoop van machines en materialen gaan we waar mogelijk elektrische (hand)machines inzetten, vervangen we bedrijfswagens door schonere en zuiniger exemplaren. We kijken ook naar alternatieve (biobased) brandstoffen. Op deze manier beperken we CO2 uitstoot en dus klimaatverandering (Verhoeve Groen heeft inmiddels het certificaat Co2 ladder behaald groepsbreed, met Aha de Man en Beregening service Nederland )

Onze duurzaamheidsambitie:

Verhoeve Groen is al langer bezig met groene (sedum) daken en groene gevels als onderdeel van duurzaam ondernemen, specifiek het bevorderen van leefbaarheid in stedelijk gebied. Onze duurzaamheid doelstelling /ambitie is eind 2023 dat van de 20 belangrijkste leveranciers tenminste 25% door ons als duurzaam is beoordeeld.

Wij hebben in kaart gebracht wie onze belangrijkste stakeholders zijn, wat hun verwachtingen en belangen zijn en zorgen ervoor dat wij hier in ons handelen oog voor hebben. Onze stakeholders zijn: klanten, aandeelhouders, medewerkers, leveranciers, wegbeheerders, bevoegd gezag, omwonenden en beheerder en gebruikers van de openbare ruimte (bij werk in uitvoering op locatie), milieu en maatschappij. Wij werken voortdurend aan het betrekken van stakeholders bij het reilen en zeilen van ons bedrijf, inclusief op het gebied van MVO.

Als wij niet op een eerlijke, integere manier zaken kunnen doen, dan doen wij helemaal geen zaken. In dit kader wordt ook verwezen naar de integriteitcode zoals opgenomen in onze arbeidsvoorwaarden.

Wij investeren in concrete activiteiten op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen, zoals sponsoring van culturele evenementen, ontwikkeling van lokale gemeenschappen waar wij werkzaam zijn en stimulering van vrijwilligerswerk door medewerkers. Wij werken voortdurend aan het creëren van bewustwording en draagvlak onder management en medewerkers voor onze inspanningen op het gebied van MVO en proberen hen hier ook daadwerkelijk bij te betrekken.

Wij zijn tegen enige vorm van uitbuiting van medewerkers, ingeleend personeel en ingezette onderaannemers en zullen ons gedragen als een maatschappelijk verantwoord werkgever waarbij we een maatschappelijk verantwoord arbeidsvoorwaardenbeleid voeren. Onze MVO-inspanningen sluiten aan bij reeds bestaande systemen, procedures en structuren binnen onze organisatie en MVO vormt input voor ons KAM-systeem.

Wij monitoren in hoeverre wij onze MVO doelstellingen realiseren en verbeteren ieder jaar onze MVO-prestaties. Wij bieden een evenwichtig inzicht in onze MVO prestaties door deze op verzoek te communiceren richting onze stakeholders.

Share Button

Contact opnemen

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.